Verksamhetsplan 2019-2020

 

Syftet med Mattlidens föräldraförenings verksamhet är att främja en trivsam och trygg skolmiljö för eleverna, att företräda föräldraopinionen i skolfrågor, att underlätta kontakterna mellan dels föräldrarna, dels föräldrar och lärare, samt att ekonomiskt understöda elev- och föräldratillställningar av utvecklande karaktär. Även beviljandet av anslag för stipendier vid skolavslutningen hör till föräldraföreningens uppgifter.

Till medlem i Mattlidens föräldraförening kallas alla föräldrar genom ett separat brev.

Föräldraföreningen har en styrelse med helhetsansvar för föreningens ekonomi och är redovisningsskyldig enligt föreningslagen.

Höstbasaren är föreningens största årliga satsning och är ett stort årligen återkommande evenemang. Medlemsavgifterna och understöd från stiftelser hör till föreningens viktigaste inkomstkällor.

Ekonomiskt understöd för olika ändamål som t.ex. teaterbesök och idrottsevenemang beviljas klasser på basis av ansökningar. Föräldraföreningen sammanställer en gemensam ansökan om understöd å Mattlidens vägnar för diverse projekt för verksamhetsområdet från Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla i februari. Erhållna understöd delas ut enligt ansökningarna till föreningens styrelse. Därtill kan skolan ansöka om större anskaffningar för skolverksamheten och skolmiljön. 

Klassvisa aktivitetsunderstöd för åk 1 – 9 beviljas mot ansökning och kvitto med 10€/elev.

Temakvällar och sammankomster är en viktig del av verksamheten. De ordnas för de olika stadiernas eller gemensamt för hela skolcentrets föräldrar, ofta i samarbete med föreningen Hem och skola. 

Föreningens styrelse fungerar som stöd för klassombuden. Klassombuden är en viktig länk mellan styrelsen och medlemmarna. Till klassombudens uppgifter hör närmast att vidarebefordra information till och från föräldrar samt samla ihop klassernas föräldrar till föreningens olika gemensamma verksamheter och uppdrag. 

Styrelsen strävar till att årligen ordna en fest för att bilda en gemenskap bland föräldrar.

Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att föräldraföreningens målsättningar skall uppnås. Tack vare engagerade föräldrar skapas en ännu bättre och tryggare skolmiljö!