Understöd från Aktiastiftelsen

Klasser kan ansöka om större summor för evenemang och utflykter från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla. Klassombuden ansvarar för att tillsammans med läraren planera en trevlig upplevelse för klassen, samt för att ansökan i tid och enligt anvisningarna lämnas in till föräldraföreningen. Föräldraföreningen sammanställer alla ansökningar till en gemensam ansökan. Det slutliga beviljade beloppet för en klass beror på hur mycket Aktia i helhet beviljar vår skola ett givet år, bidragen delas på ett rättvist och på förhand planerats ätt ut åt alla klasser. 

Anvisningar för ansökan 2022

Blanketten för en klassvis Aktia-ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er Aktia-ansökan noggrant ifylld enligt anvisningarna. Deadline för ansökan är 28.2.2022.

Ansökan om understöd från Aktia-stiftelsen, blankett

Om du har frågor kan du kontakta understödsansvariga Johan Liljeström via epost ansokan@mattlidenff.fi eller telefon 040 742 9543‬.

Betalning och redovisning av användande

De beviljade summorna betalas ut till grupperna så fort ansökan är beviljad och föräldraföreningens styrelse hunnit behandla fördelningen. Detta sker vanligtvis under april månad.

Vid ansökningsperiodens slut (januari-februari följande år) är grupperna skyldiga att redovisa för användandet av understödet med en kort berättelse + kvitton eller eventuell annan redovisning. Vi uppmuntrar grupperna att använda understödet helt, men ifall det inte lyckas återgår det till föräldraföreningen och används till behov som uppstått p.g.a. bortfall av inkomster (som t.ex. basaren, disco, bakdagar och dyl.). Återbetalningar kan göras på föräldraföreningens konto FI6140554920020458.

Redovisingen görs med denna blankett. Redovisningen för 2021 års understöd skall lämnas in senast 13.2.2022.

Ytterligare anvisningar för ansökan 2021

Det nuvarande samt förra läsåret har varit starkt påverkade av Corona-pandemin vilket har skapat oregelbundenhet även i våra rutiner med bidrag från Aktia. Främst har det inneburit att planerat program inte har gått att genomföra, vilket har lett till att flera klasser har oanvända bidragspengar. Om ni är osäkra på situationen i er egen klass kan ni kontakta kassören på adressen kassor@mattlidenff.fi

Nedan följer viktig info om oanvända pengar samt om nya ansökningar som kan göras i februari månad 2021. 

Oanvänt Aktia-bidrag från 2020

Årligen görs Aktia ansökan av klassombuden i februari månad. Pengarna utbetalas i regel i april vilket betyder att bidraget från året 2020 p.g.a. coronaläget blev oanvänt. Som vi meddelade tidigare i höst är det i år OK att använda bidraget till ett annat syfte än det ursprungliga, något som i detta läge går att genomföra. Se nederst på sidan för tips på aktiviteter!

De oanvända pengarna från ansökan 2020 bör få en ny användningsplan som ska vara inlämnad senast den 28.2.2021. Den skickas per epost till understödsansvarig johan.e.liljestrom@gmail.com.

I annat fall återgår pengarna till föräldraföreningen och används till behov som uppstått p.g.a. bortfall av inkomster (som t.ex. basaren, disco, bakdagar och dyl.) Kom ihåg att samtidigt då ni lämnar in den nya användningsplanen meddela klassens kontonummer så att kassören omgående kan betala ut understödet. Då den nya användningsplanen är inlämnad har ni tid att använda pengarna ända till slutet av år 2021. 

I slutet av kalenderåret 2021 ska en redovisning för användningen av understödet, tillsammans med kvitton, lämnas in till samma ovannämnda epostadress. 

Ny Aktia-ansökan 2021

Nya ansökningar ska vara inlämnade senast den 28.2.2021. Dessa görs på vanligt sätt med blanketten på denna sida. Det går att ansöka om nytt understöd även om klassen har oanvända pengar från 2020, med ny användningsplan.

Även bidrag från ansökningsrundan 2021 ska redovisas senast den 31.12.2021. 

Tips på aktiviteter som går att genomföra under pandemin:

Kom ihåg att fråga och samarbeta med klassläraren!

1. Utflykter ute i naturen med egen klass 

2. Virtuella/digitala workshops t.ex interaktiv teater 

3. Nätcafé, gemensamma kvällsträffar där man tex beställer eller söker mat/nåt smått o gott direkt hem.

4. Virtuella museibesök, t.ex. Vieraile virtuaalimuseoissa - Museot.fi

- Virtuella guidningar på svenska t.ex på Wasa tater, Amos Rex, Hämeenlinnan taidemuseo.

 

Om Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla

http://esbogrankulla.sparbanksstiftelserna.fi/sv/

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet, samt arbete och forskning som främjar sparandet. Ekonomiskt stöd kan även ges för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. För utbildning som faller utanför den lagstadgade verksamheten (t.ex. lägerskolor, inköp av redskap och dylikt) i utbildningsenheter i Esbo och Grankulla söks verksamhetsbidrag för det löpande året av den lokala föräldraföreningen i februari. Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare.