Föreningens stadgar 

Enlig föreningens stadgar är föreningens syfte är att vid Mattlidens skola främja samarbetet mellan hem och skola, föräldrar, elever och lärare. För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans ledning, lärare, personal och upprätthållare. Föreningen informerar föräldrar om aktualiteter, ordnar träffar, kurser, seminarier, utflykter och studiebesök och annat som stärker ett gott samarbete mellan hemmet och skolan. Föreningen bevakar de svenska skolintresserna i nejden.

Verksamhetsplan 2022-2023

Syftet med Mattlidens föräldraförenings verksamhet är att främja en trivsam och trygg skolmiljö för eleverna, att företräda föräldraopinionen i skolfrågor, att underlätta kontakterna mellan dels föräldrarna, dels föräldrar och lärare, samt att ekonomiskt understöda elev- och föräldratillställningar av utvecklande karaktär. Även beviljandet av anslag för stipendier vid skolavslutningen hör till föräldraföreningens uppgifter.

Alla familjer med barn i Mattlidens skolcentrum räknas till föreningens medlemmar.

Föräldraföreningen har en styrelse med helhetsansvar för föreningens ekonomi och är redovisningsskyldig enligt föreningslagen.

Höstbasaren är föreningens största årliga satsning och är ett stort årligen återkommande evenemang. Medlemsavgifterna och understöd från stiftelser hör till föreningens viktigaste inkomstkällor. Höstbasaren hålls i mån av möjlighet i november. 

Ekonomiskt understöd för olika ändamål, som t.ex. teaterbesök och idrottsevenemang, beviljas klasser på basen av separata ansökningar. Föräldraföreningen samlar in medel för understöden delvis genom en sammanställd gemensam ansökan å klassernas vägnar från Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla i februari, dels från andra stiftelser och fonder i enlighet med det fokus dessa organ har, samt genom att ordna diverse evenemang, som t. ex. höstbasaren. Erhållna understöd delas ut enligt ansökningarna till föreningens styrelse. Därtill kan skolan ansöka om större anskaffningar för skolverksamheten och skolmiljön.

Klassvisa aktivitetsunderstöd för åk 1 – 9 beviljas mot ansökning och kvitto med 10 euro per elev.

Temakvällar och övriga sammankomster är en viktig del av verksamheten. De ordnas för de olika stadiernas eller gemensamt för hela skolcentrets föräldrar, ofta i samarbete med föreningen Hem och skola. Även andra föreläsningar ordnas längs med året, och dessa tangerar ofta de specifika teman skolan har under läsåret. Även gemensamma föreläsningar med andra skolor ordnas i mån av möjlighet.

Föreningens styrelse fungerar som stöd för klassombuden. Klassombuden är en viktig länk mellan styrelsen och medlemmarna. Till klassombudens uppgifter hör närmast att vidarebefordra information till och från föräldrar samt samla ihop klassernas föräldrar till föreningens olika gemensamma verksamheter och uppdrag. 

Styrelsen strävar till att årligen ordna en fest för att bilda en gemenskap bland föräldrar. Föräldrarna i årskurs 1 har traditionellt fått som uppgift att ordna festen, och har i gengäld inte haft någon specifik uppgift under basaren (vilket övriga årskurser har).

Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att föräldraföreningens målsättningar skall uppnås. Tack vare engagerade föräldrar skapas en ännu bättre och tryggare skolmiljö!